8 ஜூன், 2017

மென் வில்லை

விரல் நுனியில் தொட்டு 
விழிகளில் இட்டு
கண்ணாடியில்
முகம் பார்க்க 
பிரகாசம்

கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை 
சரியான அளவுகளில் நிறங்களில்
அனைத்தும் ஆச்சர்யம்

அவ்வப்போது திறளும் கண்ணீர் 
மட்டுமே என் எதிரி இப்போது 
வழுக்கிவிடலாம் என் விழிகளில் புதியதாய் 
புகுந்திருந்த அந்த மென் வில்லை